Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria eleccions membres electius del consell del departament de Representació Arquitectònica

El Director del Departament convoca eleccions per escollir als membres electius del consell del Departament de Representació Arquitectònica pel proper 23 d’octubre de 2018.
Convocatòria eleccions membres electius del consell del departament de Representació Arquitectònica
ESTUDIANTAT DE GRAU I MÀSTER
PAS
PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO DOCTOR [PDI‐B4]
PROFESSORAT ASSOCIAT [PDI‐B1]
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ [PDI‐B2]
Aquestes eleccions es regiran d’acord amb els Estatuts de la UPC, el Reglament electoral de la UPC i la resta de normativa d’aplicació, i segons el calendari adjunt.
Segons l’article 13 del reglament del departament, el nou Consell estarà format per 22 membres, ja que el personal docent o investigador doctor adscrit o vinculat al departament de les classificacions PDI‐A (professorat doctor amb vinculació permanent) i PDI‐B3 (resta PDI doctor no inclòs en el sector PDI‐A) són actualment 15, i aquests han de constituir, com a mínim, els dos terços del total del consell [15 + 7 = 22].
Dels 22, hi hauran 17 membres nats (article 13.1 del reglament del departament) i 5 membres electius.

D’aquests darrers, hi haurà 1 representant del sector d’estudiantat de grau i màster universitari (EGM), 1 representant del sector del personal d’administració i serveis (PAS), 1 representant del personal docent i investigador de la classificació PDI‐B2 (personal investigador en formació), 1 representant de la classificació PDI‐B1 (PDI associat) i 1 representant de la classificació PDI‐B4 (PDI no doctor).

Tota la informació relativa al cens, model de candidatures, proclamació de candidatures i resultats d'aquestes eleccions estarà disponible a la pàgina web del Departament.

Qualsevol reclamació sobre aquest procediment s’haurà d’adreçar a la Junta Electoral del Departament. Les reclamacions al cens provisional d’electors i a la proclamació provisional de les candidatures s’hauran de lliurar personalment al secretari acadèmic del Departament Lluís Giménez Mateu (lluis.gimenez@upc.edu, tel. 93 401 63 84).
Les sol∙licituds de candidatura s’hauran de presentar signades pels candidats o candidates d’acord amb el model normalitzat elaborat pel secretari del departament, i s’hauran de lliurar personalment al secretari Lluís Giménez Mateu o a la suport administratiu Olga Guijarro o a qui el secretari delegi. L’horari de secretaria és de 9:00 a 14:00h. Si no és possible en aquest horari trucar per telèfon al Departament per concretar hora (93 401 63 84).
Les votacions es realitzaran a través del sistema de vot electrònic. Un cop publicat el cens definitiu el secretari acadèmic donarà les instruccions precises per efectuar la votació electrònica. El període de votació serà de 24 hores, que va des del dimarts 23/10/2018 a les 10:00 h. fins el dimecres 24/10/2018 a les 09:59 h.
Joaquim Regot Marimón
Director del Departament RA
Barcelona, 14 de setembre de 2018