Vés al contingut (premeu Retorn)

Projectes II - EPSEB

Projectes II

Professors:
Francisco Javier García Rodríguez (Responsable)
Jesús Esquinas Dessy
Albert Sánchez Riera


Hem planificat el desenvolupament del curs en tres Blocs. Al principi del curs es fa una classe teòrica on s'exposa el funcionament del curs, es plantegen les competències , es fixen el objectius i es fan els grups de treball en funció del nombre d'alumnes matriculats i professors assignats Amb un màxim de 5/6 estudiants per grup i de 5 grups per professor. Al inici de cada bloc es realitza una classe teòrica (grup gran) en què el professorat fa una exposició per introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria de cada Bloc i exposa les línies generals del treball pràctic que desenvoluparà l'estudiant en les sessions tutorades. (Activitat dirigida) . Hi haurà un mínim de dues sessions pràctiques per Bloc, on es treballarà en grup el tema proposat sota la tutoria del professor assignat.

Cada sessió pràctica s'iniciarà amb un exercici gràfic que l'alumne haurà de desenvolupar, durant 20' i de manera individual i a ma un detall constructiu a partir d'un enunciat projectat a classe. Posteriorment, i durant 20', es presentaràn a la tarima, i per grups, alguns dels arxius que previament a cada una de les sessions, els alumnes hauran de penjar a Atenea amb la part de treball que han de portar avançada a classe, compartint i resolent els dubtes entre tots, professor i alumnes, i mirant d'agilitzar la correcció amb cada grup . Al final de cada sessió pràctica es lliurarà un Acta de l'activitat desenvolupada.

Entre cada sessió pràctica i com aprenentatge autònom, cada membre del grup desenvoluparà la tasca que li assigni el grup. Al final de cada Bloc es farà la presentació oral del treball realitzat pel grup, raonant les solucions adoptades i es lliurarà al professor per que aquest l'avaluí. També en aquesta ultima sessió de cada Bloc es farà una prova individual escrita, tipus test o similar, on s'avaluarà el grau d'aprenentatge de cadascun dels continguts del Bloc.

L'assignatura te una basant eminentment gràfica i normalment l'estudiant la desenvolupa en sistemes de dibuix assistit per ordinador. Això implica que gran part del treball la realitzi l'estudiant fora de l'aula i que les hores de classe s'utilitzin per treballar els continguts, proposar solucions i intercanviar dades entre membres del grup assessorats pel professor tutor. Cada professor te assignat un horari de permanències fora de les hores de classe per atendre les consultes dels seus grups de treball.

Tota la documentació que el professorat lliura al alumne es farà mitjançant ATENEA.

L'assignatura pretén, principalment dotar l'alumne de la capacitat tècnica suficient per afrontar gràficament les qüestions constructives i d'execució que planteja la realització d'un projecte tècnic.

 

Contingut

1. ESTINTOLAMENT.
En aquest contingut es treballa a nivell de projecte tècnic:
  • La substitució estructural d'un element portant per un altre, normalment metàl·lic, que obliga a un coneixement exhaustiu de com està construït l'edifici i com es comporta la seva estructura i fonamentació.
  • S'ha de planificar molt bé el procés constructiu , els materials i els mitjans a utilitzar.
2. TRAÇAT DE LES INSTAL·LACIONS D'UN EDIFICI.
En aquest contingut es treballa a nivell de projecte tècnic:
  • La planificació del traçat de les instal·lacions en un edifici a nivell executiu. S'estudien els espais necessaris que s'han de preveure per ventilacions, sanejament, residus, captadors solars, gas , electricitat, telecomunicacions, lampisteria etc... d'acord amb les exigències de la normativa vigent.
3. ANALISIS CONSTRUCTIU DE FAÇANES I COBERTES.
En aquest contingut es treballa a nivell de projecte tècnic:
  • La pell de l'edifici, es fa l'anàlisi constructiu i de detall de les diferents tipologies de façanes i cobertes més utilitzades actualment, estudiant la seva posada en obra i analitzant la seva idoneïtat al medi per estalviar recursos naturals.

 

Bibliografia bàsica

Espasandín López, J. ; García Casas, J.I. Manual para el diseño, cálculo y construcción de apeos y refuerzos alternativos. Ed, Munilla-Lería, 2002.

Allen, E. Como funciona un edificio: principios elementales. Barcelona: Gustavo Gili, 1982. ISBN 8425210895.

Paricio Ansuategui, Ignacio. La Fachada de ladrillo. 3a ed. Zaragoza: Ed. Bisagra, 2000.

Espanya. Código Técnico de la Edificación. 2a ed. Madrid: Ministerio de Vivienda : Boletín Oficial del Estado, 2008.

Tectonica. Vols. 1, 2 , 6, 8, 10, 15 y 16. Madrid: ATC Ediciones, 1996-.


Complementària

Quaderns d'arquitectura i urbanisme: publicació del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Barcelona: Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, 1981-.

Baud, G.. Tecnología de la construcción. Barcelona: Blume, 1994.

Labastida i Azemar, F. ... [et al.]. Recomanacions IE-86: per al disseny i l'execució d'instal·lacions de serveis als edificis: aigua, gas, electricitat i telefonia. Barcelona: ITEC, 1986.

Especificacions tècniques per a instal·lacions elèctriques interiors d'habitatges. Barcelona: ENHER, 1983.

Schaarwächter, Georg. Perspectiva para arquitectos. Barcelona: Gustavo Gili, 1990.

Aliotti, E. ... [et al.]. Facciate continue: una monografia. Milano: Tecnomedia, 1990.