Vés al contingut (premeu Retorn)

Projectes I - EPSEB

Projectes I

Professors:
Pedro Sarró García (Responsable)
Jesús Esquinas Dessy
Blanca Figueras Quesada

 

Objectius

En acabar l'assignatura, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
 • Determinar el contingut gràfic d'un projecte tècnic.
 • Explicar el significat dels elements, detalls i sistemes constructius representats gràficament en un projecte tècnic.
 • Relacionar lo representat en el plànol amb la seva posada en obra.
 • Definir cada una de les partides d'obra i els elements constructius que es representen en un projecte tècnic.
 • Identificar dins de cada plànol o document d'un projecte, les dades tècniques imprescindibles per a la seva posada en obra.
 • Utilitzar les tècniques de l'expressió gràfica com a llenguatge habitual de comunicació en l'obra i en un document contractual com es el projecte.


Contingut

1. INTRODUCCIÓ AL PROJECTE TÈCNIC. DESCENS DE CÀRREGUES I FORJATS.
En aquest contingut es treballa:
 1. El projecte d'execució: Agents que intervenen, la seva organització. Processos administratius, gestió i tramitació. Coneixements de l'organització professional i les tramitacions bàsiques.
 2. Anàlisi i estudi del projecte bàsic.
 3. Analitzar les càrregues de l'edifici, estudiar la seva estructura.
 4. Resoldre els seus forjats (uni o bidireccionals).
2. ESTRUCTURES PORTANTS. FORMIGÓ. ARMAT I ESCALES.
En aquest contingut es treballa:
 1. Resoldre l'estructura portant Fe, HA, Fàbrica.
 2. Resoldre la comunicació vertical (Escales, Rampes, Ascensors).
3. FONAMENTACIONS I MURS DE CONTENCIÓ. SANEJAMENT.
En aquest contingut es treballa:
 1. Resoldre la fonamentació, els murs de contenció i el sanejament.
 2. Plantejar el replanteig de fonaments, excavacions i moviment de terres.

 

Bibliografia bàsica

Jiménez Montoya, P. ; García Messeguer, A. ; Morán Cabré, F. Hormigón armado. 15a ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

Calavera Ruiz, José. Manual de detalles constructivos en obras de hormigón armado: edificación obras públicas. Madrid: INTEMAC, 1993.

Neufert, P. ; Neff, L. Casa, vivienda, jardín : el proyecto y las medidas en la construcció. 2a ed. Barcelona: Ed Gustavo Gili, 2007.

Baud, Gérard. Tecnología de la construcción. Barcelona: Ed. Blume, 1994.

Calavera Ruiz, José. Muros de contención y muros de sótano. 3a ed. Madrid: INTEMAC, 2001.

 

Complementària

Calavera Ruiz, José. Cálculo de estructuras de cimentación. 4a ed. Madrid: INTEMAC, 2000.

Rodríguez-Borlado, Ramiro. Prontuario de estructuras metalicas. 6a ed. Madrid: CEDEX, 2002.

Espanya. Código Técnico de la Edificación. CTE-DB-Seguridad Estructural Fabrica, CTE-DB-Seguridad Estructural Acciones en la edificación. 2a ed. Madrid: Ministerio de Vivienda : Boletín Oficial delEstado, 2008.

Espanya. Ministerio de Fomento. EHE-08: instrucción de Hormigón Estructural: con comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón. 2a ed. Madrid: Madrid: Ministerio de Fomento, 2009.

 

Altres recursos

www.bibliotecnica.upc.edu