Vés al contingut (premeu Retorn)

Expressió Gràfica II - EPSEB

Expressió Gràfica II

Professors:
Fernando Cisneros Sorolla (Responsable)
Benet Meca Acosta

 

Aprenentatge Basat en Projectes (ABP).

Es una estratègia en la que els estudiants desenvolupen projectes.
L'ABP es basa en el fet que l'estudiant és el centre de l'aprenentatge i el professor l'ajuda i li facilita aquest procés. Es l'estudiant però el que descobreix les seves necessitats d'aprenentatge quan s'enfronta al projecte.

Les seves necessitats d'aprenentatge les podrà cobrir buscant els recursos disponibles a Atenea, biblioteca, www, etc.

Els objectius de ABP son:

 • Integrar coneixements i habilitats de varies àrees.
 • Desenvolupar habilitats intel·lectual de nivell alt en la taxonomia de Bloom: aplicació, anàlisis, síntesi i avaluació.
 • Promoure l'aprenentatge autònom i treball independent.
 • Promoure el treball en equip tant a l'aula com fora d'ella.
 • Promoure l'autoavaluació.

Una sessió de ABP inclou totes aquestes fases:

 • Presentació del projecte.
 • Enumeració dels punts importants.
 • Cerca dels recursos disponibles per part de l'estudiant.
 • Elaboració de les primeres propostes.
 • Discussió de les primeres propostes amb estudiants i el professor.
 • Elecció de la solució a desenvolupar.
 • Realització del projecte.
 • Correcció amb el professor durant la realització del projecte.
 • Lliurament de la pràctica acabada.
 • Correcció de la pràctica pel professor.
 • Lliurament a l'estudiant de la pràctica corregida.
La durada de la sessió està condicionada per la complexitat del projecte.
Veure les diferents activitats programades.

 

Objectius

 • Introduir a l'estudiant en els conceptes fonamentals del projecte bàsic.
 • Aconseguir que es familiaritzi amb la representació gràfica dels plànols que el componen.
 • En acabar l'assignatura , l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
 • Identificar, diferenciar i interpretar la representació gràfica dels elements que intervenen en un projecte arquitectònic.
 • Escollir i aplicar el sistema de representació més idoni a utilitzar en cada cas.
 • Enumerar i aplicar normatives a un projecte bàsic.
 • Aplicar els criteris de disseny en els diferents espais d'un edifici d'habitatges.
 • Escollir i aplicar el sistema més idoni de control dimensional als plànols de projecte.
 • Usar amb destresa l'expressió gràfica com a eina de comunicació en el seu entorn de estudi i treball.

 

Contingut

C1. PROJECTE BÀSIC I NORMATIVA URBANÍSTICA.

C2. ESTUDI D'ESPAIS DE LA ZONA DE NIT. DORMITORIS.

C3. ESTUDI D'ESPAIS DE LA ZONA DE NIT. BANYS.

C4. ELEMENTS DE COMUNICACIÓ VERTICAL. ESCALES. RAMPES.

C5. ESTUDI DE LA ZONA DE NIT D'UN HABITATGE.

C6. ESTUDI D'ESPAIS DE LA ZONA DE DIA. CUINA.

C7. ESTUDI D'ESPAIS DE LA ZONA DE DIA. ESPAIS D'ÚS COMÚ. MENJADOR - ESTAR.

C8. ESTUDI DE LA ZONA DE DIA D'UN HABITATGE.

C9. COBERTA. PLÀNOL DE COBERTA.

C10. SECCIÓ VERTICAL DE L'EDIFICI.

C11. EL GRAFISME EN ELS PLÀNOLS DE FAÇANA.

C12. ORDENACIÓ DEL SOLAR.


Bibliografia bàsica

Fullana, Miquel. Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció: il·lustrat amb més de 700 dibuixos a ploma del mateix autor. 8a ed. Mallorca: Ed. Moll, 2005.

Diccionari visual de la construcció. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2004.

José Ramón Paniagua Soto. Vocabulario básico de arquitectura. Madrid: Cátedra, 1978. ISBN 978-84-376-0134-2.

Neufert, Ernst. Arte de proyectar en arquitectura: fundamentos, normas, prescripciones sobre recintos, edificios ... : manual para arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos, profesionales y estudiantes. 15a ed. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2006. ISBN 84-252-2051-3.

Delgado Yanes, M. ; Redondo Domínguez, E. Dibujo a mano alzada para arquitectos. Barcelona: Parramón Ediciones, 2004. ISBN 978-84-342-2549-7.

Canosa Reboredo, S. Grafismo y proyecto básico. Barcelona: EPSEB, 2007.

Ching, F. D. K. ; Juroszek, S.P. Dibujo y proyecto. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1999. ISBN 84-252-2081-5.

 

Altres recursos

Material audiovisual

Col·lecció de models tridimensionals consistents en volumetries d'edificis per al seu estudi en dièdric i en perspectiva

Material Informàtic
Classes teòriques en format PDF al campus virtual.
Pràctiques resoltes al campus virtual.

Models 3d al campus virtual.

Enllaços web

Enllaços amb webs relacionades en cada tema.

Diccionari visual de la construcció (Recurso electrónic'o). 3a ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2001.
Disponible en: http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/documentacio/llengua/terminologia/diccvisual p