Vés al contingut (premeu Retorn)

Expressió Gràfica I - EPSEB

Expressió Gràfica I

Professors:
Pedro Mon Taillant (Responsable)
Ramón Badia Serrahima
Didac Gordillo Bel

 

Objectius

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
 • Analitzar gràficament, mitjançant un sistema de representació, un element arquitectònic de l'espai sobre un format de paper,amb la mà i el llapis.
 • Explicar el significat dels conceptes: croquis, proporció, interpretació, traçat, acotació, sistema cònic, sistema dièdric, sistema acotat.
 • Relacionar els diferents plans de projecció, utilització dels diferents canvis de plans i els abatiments.
 • Definir el punt de vista idoni per una perspectiva, així com els punts de fuga.
 • Identificar els sistemes de representació.
 • Utilitzar els mitjans adients, per a la realització dels dibuixos a mà alçada i la representació formal d'un plànol a escala.

 

Contingut

1. INTRODUCCIÓ AL GRAFISME EN L'EDIFICACIÓ.
 1. Sistemes de representació:
  • Diferencies entre projecció obliqua, cilíndrica i ortogonal.
  • Tipus de sistemes de representació:
   • Sis. Dièdric (projecció cilíndrica ortogonal)
   • Sis. Acotat (concepte de línees corbes de nivell)
   • Sis. Axonomètric (construcció de isometries , Din-5, cavallera i militar)
   • Perspectiva cònica (concepte de punts de fuga,pla del quadre, punt de vista).
 2. Representació de l'espai:
  • Funcions de representació gràfica:
   • Concepte de la idea. Reflexions sobre el paper.
   • Comunicació de la idea.
   • Descripció objectiva de l'objecte.
   • Dibuix analític. Lectura de la construcció geomètrica.

 

2. REPRESENTACIÓ DELS COSSOS.
El dièdric i l'axonomètric, dos sistemes complementàries:
  • Pas d'un sistema al altre.
  • Operacions geomètriques: identificar longituds superfícies i angles.
L'aixecament gràfic:
  • Introducció al aixecament a mà alçada.
  • Encaix.
  • Proporció.

 

3. VOLUMETRIES SIMPLES EN DIÈDRIC I AXONOMÈTRIC.
Interpretació espacial:
 • Aixecament en planta.
 • Aixecament en alçat. Detalls.
 • Convenis de l'aixecament,i conceptes d'escala.
 • Escales gràfiques.
 • Representació en funció del nivell de detall, condicionat a l'escala del tipus de plànol.
 • L'apunt com a eina de coneixement

 

4. RESOLUCIÓ DE COBERTES.
Sistema acotat:
 • Concepte de pendent i línea de nivell (corba).
 • Intersecció de plans i desenvolupament de superfícies.

 

5. ANÀLISI DE FIGURES.
Els poliedres regulars:
 1. PIRÀMIDES I PRISMES COM A BASE FORMAL DE DISSENYS INDUSTRIALS I ARQUITECTÒNICS:
  • Magnituds i sistemes ( regulars i irregulars)
  • Desenvolupaments
  • Geodèsiques
 2. CILINDRE I CON COM A BASE FORMAL DE DISSENYS INDUSTRIALS I ARQUITECTÒNICS:
  • Concepte de superfícies de revolució ( eix de revolució )
  • Definició de contorns en sistema dièdric: tangències.
  • seccions planes coma a definició de corbes còniques : circumferències, el·lipse, paràbola i hipèrbola( punts notables)
 3. REPRESENTACIÓ DE L'ESFERA:
  • Definició de contorns en sistemes dièdrics: tangències
  • Seccions planes com a definició de corbes còniques: circumferències, el·lipse (punts notables)
  • Geodèsica

 

6. INTERPRETACIÓ I REPRESENTACIÓ D'ELEMENTS DE L'EDIFICACIÓ.
Interpretació formal i constructiva:
 • Metodologia en l'aixecament gràfic de plànols.
 • Recursos alternatius: proporció a partir d'especejament del paviment, modulació d'aplacats o comparació proporcional de diferents objectes a partir d'elements coneguts.
 • Les plantes, els alçats, els plans de secció , el pas d'escala.
 • Acotació en general i de corbes en croquis.
Concepte d'escala:
 • Escales estandarditzades en la representació de cossos: 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20.

 

7. REPRESENTACIÓ D'ELEMENTS ARQUITECTÒNICS EN ESPAIS INTERIORS.
Aixecament i presa de dades en espais interiors:
 • Metodologia en l'aixecament de plànols : triangulacions de peces.
 • Recursos alternatius: proporció a partir d'especejament del paviment o comparació proporcional de diferents objectes a partir d'elements coneguts (alçada porta 2-2.1m/ alçada/habitació)
 • Tancament de les seccions verticals.
 • Com dibuixar les escales.

 

8. REPRESENTACIÓ D'OMBRES I PERSPECTIVA CÒNICA.
Ombres:
 • Construcció geomètrica en dièdric i axonomètric.
 • La utilització d'aquestes com a recurs d'expressió.
El sistema cònic:
 • Introducció.
 • Construcció geomètrica.
 • L'apunt.

 

9. REPRESENTACIÓ DE LES ESCALES I ALTRES ELEMENTS CONSTRUCTIUS.
Representació de les escales:
 • Dièdric: proporció de graons mitjançant teorema de Tales.
 • Descripció física : grandàries d'escales i alçat de graons, formació de replans.
 • Metodologia en l'aixecament de plànols: triangulacions de peces i pas a escala.
Representar altres elements constructius:
 • Els detalls constructius i les diferents formes de representar.

 

10. SOLUCIONS INTEGRADES EN EL TERRENY.

Es comentarà pormenoritzadament tots els processos que es tindran que executar en l'aixecament d'un edifici mitjà, des de la presa de dades exhaustiva sobre un croquis a mà alçada, posta a escala detalladament, la confecció d'una perspectiva cònica i la representació de les seves ombres.

S'explicarà en cada un dels processos a quins recursos de coneixement es tindran que remetre i quins poden ser els mètodes de l'aplicació pràctica per a una correcta presentació.


Bibliografia bàsica

Izquierdo Asensi, F. Geometria descriptiva. 26 a ed. Madrid: Fernando Izquierdo Asensi, 2008.

Izquierdo Asensi, F. Ejercicios de geometria descriptiva. Vols I, III. 14a.ed. Madrid: Fernando Izquierdo Asensi, 2005.

Sanchez Gallego, J.A. Geometría descriptiva: sistemas de proyección cilíndrica. Barcelona: Edicions UPC, 1997.

Villanueva Bartrina, L. Perspectiva lineal: su relación con la fotografía. Barcelona: Edicions UPC, 1996.

Schaarwächter, Georg. Perspectiva para arquitectos. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1990.

Permanyer Pintor, Eduard. El Detall constructiu a la pràctica de la professió. Barcelona: Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, 1982.

LLoréns Corraliza, Santiago. Iniciación al croquis arquitectónico. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, 1989.

Rodriguez de Abajo, F.J. ; Alvarez Bengoa, V. Curso de dibujo geométrico y de croquización: primer curso de Escuelas de Ingeniería. San Sebastian: Ed. Donostiarra, 1992.

Izquierdo Asensi, F. Geometría descriptiva superior y aplicada. 2a.ed. Madrid: [S.l.], 2002.

Thomae, Reiner. Perspectiva y axonometría. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1985.

Thomae, Reiner. Encuadre en la perspectiva. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1980.

Hohenberg, Fritz. Geometría constructiva aplicada a la técnica. Barcelona: Ed. Labor, 1965.

Sanchez Gallego, J.A.; Villanueva Bartrina, L. Temes clau de dibuix tècnic. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1991.

Hansmann, Christine-Ruth. Las Escaleras en la arquitectura: construcción y detalles. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1994.

Delgado Yanes, M. ; Redondo Domínguez, E. Dibujo a mano alzada para arquitectos. Barcelona: Ed. Perramón, 2004.