Vés al contingut (premeu Retorn)

Aixecaments i Replantejaments en l'Edificació - EPSEB

Aixecaments i Replantejaments en l'Edificació

Professors:
Jordi Xiqués Triquell (Responsable)
Jordi Falgueras Bosch

 

Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen, a fer classes teòriques en què el professorat fa una breu exposició per introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria. Posteriorment i mitjançant exercicis pràctics, intenta motivar i involucrar a l'estudiantat perquè participi activament en el seu aprenentatge.

S'utilitza material de suport mitjançant ATENEA: objectius d'aprenentatge per continguts, conceptes, exemples, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

També consisteixen en fer classes de problemes (grup mitjà) en què es treballa, mitjançant la resolució d'exercicis o problemes numèrics, relacionats amb els objectius específics d'aprenentatge de cadascun dels continguts de l'assignatura.

En aquestes sessions de problemes es pretén incorporar algunes competències genèriques, com ara la competència de treball en equip.

L'últim tipus d'hores d'aprenentatge dirigit consisteix a realitzar dues pràctiques de camp que permeten desenvolupar habilitats bàsiques per a utilitzar els instruments topogràfics més habituals com són l'estació total i el nivell, així com les principals tasques de replanteig a l'obra.

Després de cada sessió es proposen tasques fora de l'aula, que s'han de treballar o bé individualment o bé en grup.

També cal considerar altres hores d'aprenentatge autònom, com les que es dediquen a les lectures orientades i a la resolució dels problemes proposats sobre els diferents continguts, mitjançant el campus virtual ATENEA.

 

Objectius

En acabar l'assignatura, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

  • Saber utilitzar els aparells topogràfics estudiats amb la suficient agilitat, per a poder realitzar tant aixecaments topogràfics con replantejaments i controls geomètrics a l'obra.
  • Realitzar les feines de gabinet més habituals en la topografia com: radiacions i itineraris, càlcul de coordenades i àrees, estat d'alineacions, dibuix de perfils longitudinals i transversals, i cubicació de moviment de terres.
  • Competència genèrica: Treball en Equip.

Les pràctiques de camp incloses en les activitats 1 i 3 es diferencien en dues parts:

  • En la primera part, els estudiants dividits en grups de sis, efectuen les observacions de camp, distribuint-se les diferents tasques del treball. L'equip determina la feina específica de cadascun dels membres, ja que la suma de feines individuals repercuteix en la qualitat del resultat final.
  • En la segona, en grups de 3 estudiants confeccionen un dossier on posen en comú i processen conjuntament les dades preses a camp. En la redacció del dossier apliquen els coneixements teòrics previs impartits a l'aula en els diferents continguts.

Avaluació de la competència:

  • Els estudiants emplenan individualment un questionari sobre la seva participació i implicació en les dues parts de les pràctiques de camp, així com la de la resta de membres de l'equip de treball.

 

Contingut

C1. INTRODUCCIÓ.

C2. INSTRUMENTS TOPOGRÀFICS. ESTADIMETRIA.

C3. MÈTODES TOPOGRÀFICS. RADIACIÓ.

C4. ANIVELLACIÓ GEOMÈTRICA. SISTEMA ACOTAT. INTERPOL.LACIÓ CORBES DE NIVELL.

C5. CALCUL D'ÀREES. PARTIONS.

C6. REPLANTEIG EN EDIFICACIÓ.

C7. EL PERFIL LONGITUDINAL.

C8. PERFILS TRANSVERSALS. CUBICACIÓ.

 

Bibliografia bàsica

Xiqués Llitjós J., Xiqués Triquell J. Topografia i replantejaments I [en línia]. 2a ed. Barcelona: UPC, 1996 [Consulta: 26/09/2014]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2099.3/36313>.

Xiqués Llitjós J., Xiqués Triquell J. Topografia i replantejaments. II [en línia]. 3a ed. Barcelona: UPC, 2001 [Consulta: 26/09/2014]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2099.3/36311>.

Pastrana Agúndez U., Vinuesa Angulo A. Ejecución de nivelaciones, replanteos y mediciones. Valladolid: Ed. Lex Nova, 2005.

Muñoz San Emeterio, C. Problemas básicos de topografía: planteados y resueltos. Madrid: Ed. Bellisco, 2005.

Delgado Pascual M. ... [et al.]. Problemas resueltos de topografia. 2a ed. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2006.


Complementària

M.Morejón L. ; Pernaute C. ; Xiqués J. Problemas de topografia. Barcelona: Els autors, 1985.

Corral Manuel de Villena, Ignacio de. Topografia de obras. Barcelona: UPC, 2001.

Domínguez García-Tejero, Francisco. Topografía general y aplicada. 13a ed. Madrid: Mundi-Prensa, 199


Altres recursos

Institut Cartogràfic de Catalunya. Publicacions i cartografia.

Enllaços web

Cartografia de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. www.icc.cat

Imatges Google Earth.
Cartografia. www.xtec.cat