Vés al contingut (premeu Retorn)

Introducció al Projecte d'Interior

Introducció al Projecte d'Interior

Professors: Blanca Figueras Quesada

 

Objectius

En acabar l'assignatura , l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 • Determinar: els elements importants a ordenar a l'hora de projectar.

 • Tenir un sistema d'ordre a l'hora de projectar un espai.

 • Relacionar: els diferents espais per aconseguir una comoditat interior.

 • Definir gràficament la solució adoptada.

 • Entendre Projectes de altres professionals.

 • Esser capaç d'analitzar qualsevol projecte per poder fer-ho amb el propi amb capacitat critica.

 

Continguts

C1 BLOC 1 - REFERENTS HISTÒRICS
En aquest contingut el alumne adquirirà uns coneixements històrics de l'arquitectura, concretament del segle XIX y XX en la figura d'arquitectes que hagin treballat sobre toto l'espai interior i el disseny de mobiliària corresponent, conèixer somerament els diferents estils i materials utilitzats a lo llarg de l'historia, començant des de el segle XV.
 • Referents arquitectònics.
 • Breu historia de l'arquitectura.
 • Las distribucions interiors al llarg de l'Historia.
C2 BLOC 2 - EL PROJECTE
 • Estudi i anàlisi de projectes.
 • Metodologia del projecte.
 • Dimensió tècnica del projecte d'interior.
 • Procés d'elaboració i possibilitats d'intervenció en espais existent.
 • Espais: públic, privat, locals, vivendes, espais efímers.
C3 BLOC 3 - L'ESPAI INTERIOR
 • Ordenació de l'espai.
 • Elements de composició.
 • Principis ordenadors.
 • Zonificació.
 • Circulació.
 • Funcionalitat.
 • Comunicació. Superfície.
 • La forma.
 • Escala.
 • Proporció.
 • Equilibri.
 • Ritme.
C4 BLOC 4 - IL·LUMINACIÓ 

Teoria sobre la manera d'il.luminar els espais interior, disposiciò dels punts de llum , endolls i interruptors.

C5 BLOC 5 - COLOR

Teoria del color. Ús del color en els espais en funció de la llum natural i artificial existent. Combinació dels colors.

C6 BLOC 6 - MATERIALS

Revisió dels materials en l'espai interior: Sostres, terres , buits. Classificació dels materials i la seva col.locació en obra.

C7 BLOC 7 - CONDICIONANT EXTERNS, LEGALITAT
En aquest apartat es faran unes classes teòriques relacionades amb les llicencies d'obres i l'administració així com la manera d'elaborar una memòria tècnica i la representació dels detalls en un projecte.
 • Aspectes legals i administratius en l'elaboració d'un projecte d'interior.
 • Plànols necessaris.
 • El collegi professional.
 • Visats.
 • Gestions: llicències, normatives.
 • Elaboració de memòries.

 

Bibliografia bàsica

Ching, Frank. Arquitectura: forma espacio y orden. 3a ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 9788425223440.

Navarro Casas, J. Sobre iluminación natural en arquitectura. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1983. ISBN 8774052688.

Zelanski, P. ; Fisher, M.P. Color. Barcelona: Blume, 2001.

Premis FAD 1958-2001, ARQ-INFAD, arquitectura i interiorisme: el llibre dels Premis FAD. Barcelona: ARQ-INFAD, 2002. ISBN 8460743268.

Neufert, Peter; Neff, Ludwig. Casa vivienda jardín. 2a ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. ISBN 9788425220951.

 

Bibliografia complementària

Asensio, F.; Cuito, A. Espacios para vivir y trabajar. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.

Pople, Nicolas. Casas pequeñas. Barcelona: Gustavo Gili, 2003. ISBN 9688874035.

Cañizares, Ana. Espacios : vivir, disfrutar, trabajar. Madrid: H. Klickowski, 2004. ISBN 8496241076.

Zabalbeascoa, Anatxu. Las casas del siglo. Barcelona: Gustavo Gili, 1998. ISBN 8425216923.

Cañizares, Ana. 150 Ideas para el diseño de apartamentos. Barcelona: Loft, 2007. ISBN 9788495832795.

 

Altres recursos

Decret 259/2003 de 21 d'octubre: requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat.

Normativa Urbanística metropolitana: normes urbanístiques Ordenances metropolitanes d'edificació.Ordenança metropolitana de publicitat Ordenança metropolitana de rehabilitació (2001). Barcelona, Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Ordenança de condicions de protecció contra incendis.(1997). Barcelona : L'Ajuntament

Ordenança Activitats i establiments de concurrència pública de Barcelona BOP 169 (16- 07-2003)

Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. BOP 146 (19/6/1999)

Código Técnico de la Edificación. (2006) Madrid : Ministerio de Vivienda : Boletín Oficial del Estado.