Vés al contingut (premeu Retorn)

Projecte de l'Espai Interior

Projecte de l'Espai Interior

Professors: 
Blanca Figueras Quesada
Pedro Mon Taillant

 

 

Objectius

En acabar l'assignatura , l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 • Identificar els diferents apartats tècnics que conformen un projecte d'obra menor.

 • Utilitzar las diverses eines gràfiques i tecnològiques per pre i representar un projecte complert.

 • Obtenir un vocabulari acord amb la professió a l'hora de defensar las idees proposades.

 • Obtenir els coneixements legal que condicionen un projecte interior a nivell de normativa, atribucions, etc.

 • Esser capaç d''escollir dintre de les seves propostes la mes adequada tècnica i projectualment.

 • Desenvolupar la relació directa entre dibuix i projecte.

 • Contemplar la tecnologia no només com el resum de coneixements que possibiliten la construcció d'un projecte, sinó com a element bàsic en la formulació de les propostes.

 • Dominar la pre y representació gràfica , a nivell de plànols tècnics o de presentacions artístiques.

 • Conèixer somerament la il·luminació i part elèctrica de instal·lacions que formen part del projecte.

 

Contingut

C1 INTRODUCCIÓ.
En aquest contingut el alumne adquirirà uns coneixements teòrics i pràctics per fer un projecte complert d'interiors.
Temari 1
  • Croquis de l'espai.
  • Representació gràfica de l'espai actual i proposta.
C2. DISTRIBUCIÓ.
En aquest contingut es donaran les directrius entorn al desenvolupament del projecte , gràficament parlant perquè l'alumne pugui posar en marxa la solució definitiva que ell ha triat i comenci a elaborar el projecte d'interiors que si el demana.
Temari 2
  • Il·luminació. La llum i les ombres com agents definidors de l'espai arquitectònic
  • Tipologies espai-llum: artificial, natural, Ubicació, instal·lació.
  • El Color.
  • Els materials i la seva representació .
  • Classificació. Color. Textura. Combinació.
C3. NORMATIVES I ADAPTACIÓ D'ESPAIS.
En aquest apartat es faran unes classes teòriques relacionades amb les llicencies d'obres i l'administració així com la manera d'elaborar una memòria tècnica i la representació dels detalls en un projecte.
Temari 3
  • Els detalls en el projectes d'interior. Elecció del detall a Grafiar i la seva representació gràfica, l'escala , la textura, la comprensió.
  • Aspectes legals i administratius en l'elaboració d'un projecte d'interior.
  • Plànols necessaris.
  • Documentació:memòries,amidaments, pressupostos.

C4. IL·LUMINACIÓ.

C5. ESCALES 1/20.

C6. CARPINTERIA I DETALLS.

C7. MATERIALS.

C8. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA.

 

Bibliografia bàsica

Ching, Frank. Arquitectura: forma, espacio y orden. 3a ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 9788425223440.

Navarro Casas, Jaime. Sobre iluminación natural en arquitectura. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1983. ISBN 8774052688.

Zelanski, Paul. Color. Madrid: Blume, 2001. ISBN 8489840210.

Premis FAD 1958-2001, ARQ-INFAD, arquitectura i interiorisme: el llibre dels Premis FAD,. Barcelona: ARQ-INFAD, 2002. ISBN 8460743268.

Neufert, Peter; Neff, Ludwig. Casa vivienda jardín. 2a ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. ISBN 9788425220951.

Ordenança de condicions de protecció contra incendis. Barcelona: L'Ajuntament, 1997.

Espacios para vivir y trabajar. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.

Pople, Nicolas. Casas pequeñas. Mexico: Gustavo Gili, 2003.

Cañizares, Ana. Espacios : vivir, disfrutar,trabajar. Madrid: H. Klickowski, 2004.

Zabalbeascoa, Anatxu. Las casas del siglo. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.

Cañizares, Ana. 150 Ideas para el diseño de apartamentos. Barcelona: Loft, 2007. ISBN 9788495832795.

 

Altres recursos:

Enllaços web:
www.coac.net
www.apabcn.es

www.epseb.upc.edu

Normativa:
 • Decret 259/2003 de 21 d¿octubre: requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat.
 • Normativa Urbanística metropolitana: normes urbanístiques Ordenances metropolitanes d'edificació.
 • Ordenança metropolitana de publicitat Ordenança metropolitana de rehabilitació (2001). Barcelona, Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Ordenança Activitats i establiments de concurrència pública de Barcelona BOP 169 (16- 07-2003)
 • Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. BOP 146 (19/6/1999)
 • Código Técnico de la Edificación. (2006) Madrid : Ministerio de Vivienda : Boletín Oficial del Estado.